Strona internetowa.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2022.02.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można także korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona jest dostępna w aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Łukasik, adres poczty elektronicznej fundacja@eva.org.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 605 252 440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
• sposób kontaktu,
• jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Żądanie zostanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni zrealizowane. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja Eva niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Fundacja Eva może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Fundacja Eva odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Fundacja Pomocy Społecznej Eva ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa
Biuro Fundacji Eva mieści się w 4-kondygnacyjnym bloku mieszkalnym, na parterze. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Fundacji. Parking znajduje się tuż przy ulicy, w ramach infrastruktury miejskiej (miejsca przychodnikowe); wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku jest utwardzone. W wejściu do biura nie występują znaczące różnice poziomów. Ciągi komunikacyjne są niewystarczająco szerokie oraz nie posiadają oznaczeń wizualno-fakturowych. W lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.